0624668560

Algemene voorwaarden

Deel 1: Algemene voorwaarden SPRDLX store

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met deondernemer;
 • Dagkalenderdag;
 • Duurtransactie:een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of dienstenwaarvan de leverings– en/ofafnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op teslaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aanconsumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstandeen overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop opafstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstandmiddel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomstzonder dat consument enondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemerSPRDLX
handelend onder de naam/namenSPRDLX en SPRDLX store

Vestigings– & bezoekadres:
Heathrowstraat 3
1043 CE Amsterdam

Telefoonnummer: 020-4864939
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadresinfo@sprdlx.nl

KvK-nummer: 34222104
btw-identificatienummer: NL184763757.B02

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekent;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstandtussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt geslotenwordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt geslotenworden aangegeven dat de algemenevoorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt geslotenkan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld opzodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdragerIndien ditredelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt geslotenworden aangegeven waar van de algemene voorwaardenlangs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijzekosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede enderde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op detoepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedtwordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoendegedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te makenAls de ondernemer gebruik maakt vanafbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of dienstenKennelijke vergissingen of kennelijkefouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatiedat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van hetaanbod zijn verbondenDit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betalingaflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanboddan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstandworden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consumentvoor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrektegegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarinnaast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langselektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komtonder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van hetaanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaardbevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg deontvangst van de aanvaarding van het aanbodZolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigdkan deconsument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komttreft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiligingvan de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgevingIndien de consument elektronisch kan betalenzal deondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstandIndien deondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd eenbestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatieschriftelijk of op zodanige wijze dat deze door deconsument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdragermeesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan makendan wel een duidelijkemelding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevenstenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeftverstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duuris;
  • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14dagenDeze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezenen aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakkingHij zal het product slechts in die mate uitpakkenof gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behoudenIndien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaaktzal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan deondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minsteveertien dageningaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrechtzal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrechtkomen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Bij retouren zulen de verzendkosten in mindering worden gebracht op het terug te betalen bedrag.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeftzal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijkdoch uiterlijk binnen 30 dagen na deterugzending of herroepingterugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrechtgeldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die speciaal op maat en wensen van de consument vervaardidg zijn
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  •  audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logiesvervoerrestaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiëlemarkt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbiedenDeze gebondenheid aan schommelingen en het feit dateventueel vermelde prijzen richtprijzen zijnworden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijkeregelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeften:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificatiesaan deredelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijkebepalingen en/of overheidsvoorschriftenIndien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor anderdan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemerfabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument opgrond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen vanproducten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeldzal het bedrijf geaccepteerde bestellingen metbekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesprokenIndien de bezorging vertragingondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerdontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagennadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden enrecht op eventuele schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijkdoch uiterlijkbinnen 30 dagen na ontbindingterugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijnzal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar testellenUiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverdBijvervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van deondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of eenvooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordigertenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoeovereengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaarIndien is overeengekomen dat bij stilzwijgenvan de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengdzal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst vooronbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

 • Voorzover niet anders is overeengekomendienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na hetingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienstvangt deze termijnaan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% wordenbedongenWanneer vooruitbetaling is bedongenkan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van dedesbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingenhet recht om de vooraf aan de consumentkenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig dezeklachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijdvolledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij deondernemernadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordAls eenklacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagtwordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een berichtvan ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

openingstijden wo-zat 11.00 - 17.00

route winkel